Norwegian Association of Latin American Studies (NALAS)


 

Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 18 June 2020

 

NALAS bygger på det tidligere arbeidet til NorLARNet, det Norske Latin-Amerika forskningsnettverk. Ledet av Benedicte Bull, som akademisk kontaktperson, og Erik Berge, som koordinator, har NorLARNet siden 2008 støttet formidling og forskning om Latin-Amerika i Norge.


1. Navn og formål

1.1 Foreningens navn er «Norsk Forening for Latinamerikanske Studier». Engelsk betegnelse er «Norwegian Association of Latin American Studies». Forkortet skrives NALAS

1.2 Foreningens formål er å:

·       å jobbe for bedre muligheter for studie og forskning om Latin-Amerika i Norge

·       å stimulere vitenskap om Latin-Amerika

·       å støtte og fremme formidling av forskningsresultater

·       å konsolidere og styrke samarbeidet mellom norske og latinamerikanske forskere og latinamerikanister ellers i verden

·       å styrke samarbeid og kommunikasjon med nordiske og internasjonale nettverk og foreninger med fokus på forskning og studier om Latin-Amerika

 

2. Medlemskap

2.1 Som medlemmer opptas:

·       enkeltpersoner i vitenskapelige eller forskningsstillinger, inkludert stipendiater. Disse personene bør være tilknyttet et Norsk akademisk eller forsknings institusjon og ha Latin-Amerika som et av sine hoved forskningsområder

·       alle enkeltpersoner som er interessert i å fremme forskningsbasert kunnskap om Latin-Amerika i Norge.

2.2 Studentmedlemskap blir tildelt:

·       Bachelor og master studenter ved Norske akademiske institusjoner som fokuserer eller er interessert i temaer og problemstillinger knyttet til Latin-Amerika

2.3 NALAS-medlemskap gir rett til nedsatt konferanseavgift og tilgang til alle møter organisert av foreningen

 

3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er NALAS øverste myndighet og avholdes årlig etter innkalling fra styrets leder. Det vil alltid være mulig å delta på møte digitalt. Alle medlemmene har adgang.

·       Generalforsamlingen:

a) holdes på samme sted og dato som den årlige NALAS konferansen;

b) godkjenner årsmelding(er) og revidert regnskap;

c) godkjenner arbeidsplan og budsjett for kommende periode;

d) avgjør om innkommende saker;

e) avgjør enhver endring av foreningens vedtekter;

f) avgjør oppløsningen av foreningen;

g) fastsetter de årlige medlemsavgiftene;

h) velger en revisor;

i) velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret, samt valgkomité

·       Medlemmer er innkalt til generalforsamling, hvis mulig, i samarbeid med NALAS konferansen og med minst 4 ukers varsel.

·       Styret gjør sakspapirene tilgjengelig for medlemmene minst én uke før generalforsamlingen.

·       Endringer i innkallingen og aksept av forslag som er sendt til styret innen to uker før Generalforsamlingen, krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene med stemmerett.

·       Bare medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett.

·       Generalforsamlingen kan tillate andre personer å delta på møtet som observatører. Generalforsamlingen skal anses som gyldig uavhengig av antall medlemmer som er til stede.

·       Avstemming kan skje ved fullmakt.

·       Generalforsamlingen velger en møteleder og en sekretær som skal skrive referat.

·       Generalforsamlingen velger to medlemmer som skal telle stemmene og signere referatet.

·       Alle medlemmer kan stille til valg for verv i NALAS.

·       Valget skjer på grunnlag av kandidater nominert av valgkomiteen.

·       Styreleder, nestleder, styremedlemmene og valgkomiteen velges for to år, eventuelt kan halvparten av styret gå til valg hvert år.

·       Varamedlemmene og intern revisor velges for ett år.

·       Alle vedtak fattes gjennom avstemning ved simpelt flertall blant de fremmøtte, med unntak av endringer i foreningens vedtekter.

·       Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  Blanke stemmesedler telles ikke.

·       Alle valg til verv i foreningen fattes gjennom avstemning ved flertall blant avgitt stemmene, med unntak fra vervet som styreleder, som krever flertall av alle stemmeberettigede.


4. Ekstraordinær generalforsamling

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling, med minst to ukers frist, når flertallet i styret eller én fjerdedel av NALAS medlemmer krever det. En ekstraordinær generalforsamling kan bare vedta saker som er nevnt i innkallingen. De reglene som gjelder for stemmegivning og valg ved generalforsamlingen er gyldige også ved den ekstraordinære generalforsamlingen.


5. Styret

NALAS styret har ansvaret for alle NALAS-saker og representerer foreningen mellom generalforsamlingene.

·       NALAS styret består av en leder, en nestleder, 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Styret bør representere forskjellige disipliner, regioner i Norge, og medlemmer som studerer forskjellige regioner i Latin-Amerika.

·       Styret møtes når styreleder eller flertallet i styret bestemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt stemme. Varamedlemmer har rett til å delta på alle møter, men kan bare stemme når de erstatter et styremedlem.

·       Styret forbereder årsmelding(er), revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett for kommende periode som blir presentert ved generalforsamlingen.

 

6. Oppløsning

Foreningen kan bare oppløses av generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling, og med 2/3 flertall. Ved en eventuell oppløsning, må (ekstraordinær) generalforsamlingen ta stilling til og bestemme riktig bruk av gjenværende NALAS-midler.

(slutt)